ALGEMENE VOORWAARDEN

TERMS AND CONDITIONS ENGLISH SEE BELOW.

Voor het Retreat reisaanbod van Retreat Portugal, (KvK 61944092) zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing:

 

 1. Boeking | Aankoop online product

De boeking is pas definitief nadat Retreat Portugal deze heeft bevestigd.

Bij de aanschaf van een online programma heeft u direct toegang tot de leeromgeving. Note dat er geen restitutie wordt gegeven op de aanschaf van een digitaal product.

2. Betaling

Bij reservering wordt een aanbetaling van € 200 euro gevraagd als inschrijfgeld. Deze wordt voldaan via het directe betaalmenu of achteraf bij overboeking met een betalingstermijn van 7 dagen.

Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de retreat aan Retreat Portugal te zijn voldaan.

Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de retreat dient het gehele bedrag ineens voldaan te worden. Binnen 1 week na bevestiging door Retreat Portugal en 1 week voor aanvang van de retreat dient de volledige betaling te zijn voldaan.

Indien de verschuldigde betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door Retreat Portugal worden ontbonden. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in deze algemene waarden onder nr. 6 van toepassing.

3. Reissom

De op de website genoemde prijzen zijn per persoon.

4. Programma en programmawijzigingen

Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat ons programma gewijzigd wordt. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van een deel van de reissom. Dit geldt tevens voor wijzigingen in vluchtschema’s.

Wanneer een reis geannuleerd moet worden in geval van overmacht situaties zoals politieke onrust of omstandigheden, natuurrampen, oorlog, weersomstandigheden en onvoorziene lokale omstandigheden of om wat voor reden dan ook, zal Retreat Portugal alles in het werk stellen om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden op een eventueel later tijdstip.

5. Annulering

Retreat Portugal heeft het recht een cursus of retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht.  Gevallen van overmacht waardoor retreats geen doorgang kunnen vinden geven geen recht op restitutie. Wel zullen wij met de deelnemer in gesprek gaan om te kijken of een oplossing mogelijk is.

6. Annulering door de deelnemer (m/v)

Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
Als deelnemers besluiten zich vrijwillig terug te trekken dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten. Is het vanwege ziekte of overlijden van naaste familie, dan dient de annulering verhaald te worden op de annuleringsverzekering.
* Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
* Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 20% van deelnamekosten.
* Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 5% van deelnamekosten.
* Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

* Bij eigen besluit tijdens deelname om het programma niet verder te volgen worden er geen deelname kosten terug betaald.

Gemaakte reiskosten worden niet vergoed. Annulering van de retreat door een deelnemer kan alleen schriftelijk en per aangetekende brief. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de brief. De annulering dient ook per mail kenbaar gemaakt te worden..

7. Verzekeringen

Alle deelnemers zijn verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering. Mocht de retreat door omstandigheden aan de kant van retreat Portugal niet doorgaan. Zie punt 5.

8. Reisdocumenten

De deelnemer dient bij deelname aan een retreat in bezit te zijn van alle verplichte reisdocumenten, zoals geldig paspoort/ ID-kaart. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de deelnemer geheel aansprakelijk voor alle eruit voortvloeiende kosten en/of het geheel of gedeeltelijk niet kunnen deelnemen aan de retreat.

Retreat Portugal is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten gedurende de reis en het verblijf bij Retreat Portugal. De klant zorgt zelf voor de in artikel 7 genoemde verzekering(en).

9. Verplichtingen van Retreat Portugal

Retreat Portugal is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de retraite zoals op de website vermeld.

Retreat Portugal is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst op grond van de gezondheidsconditie van de deelnemer

omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Retreat Portugal en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend;

overmacht situaties zoals wijzigingen in vluchtschema’s, oorlogssituaties, natuurrampen, stakingen, politieke omstandigheden;

diefstal, verlies, schade van eigendommen;

ziekte, allergieën en letsel van de deelnemer;

schade waartegen de reiziger is verzekerd (waaronder zorg-, reis-en/of annuleringsverzekeringen die dekking bieden), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen).

invloed en handelen van niet bij de retraite betrokken derden;

het door de deelnemer handelen in strijd met de wet van het te bezoeken land en het in bezit hebben van stoffen verboden door het land;

fouten gemaakt door de luchtvaartmaatschappijen;

gevolgschade en vertragingsschade;

Daarnaast is Retreat Portugal niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van medewerkers of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

De in dit artikel benoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van de door Retreat Portugal ingeschakelde derden.

In Portugal worden diverse excursies aangeboden waaraan u vrijblijvend kunt deelnemen. Deelname is geheel voor eigen verantwoordelijkheid en Retreat Portugal kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, verlies en/of letsel.

10. Verplichtingen van de deelnemer

De deelnemer is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de retraite (zoals ziekte, handicap, allergieën en leeftijd) bij de aanmelding kenbaar te maken. Indien wel sprake is van een medische klacht, dient de klant vooraf een schriftelijke verklaring van diens arts over te leggen, waarin bevestigd wordt dat er voor de klant geen belemmeringen zijn om aan het retreat deel te nemen.

De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de retreat en/of van de medewerkers van Retreat Portugal ter plekke op te volgen. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de aanwijzingen.

Indien de deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat de uitvoering van de retreat in sterke mate wordt bemoeilijkt, of hierdoor de deelnemers van de groep of Retreat Portugal in gevaar brengt, kan deze van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

11. MEDISCHE DISCLAIMERS

De activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
De deelnemer wordt dringend verzocht te melden  of hij/zij onder behandeling is bij een psycholoog, psychiater of andere therapeut. Ook gebruik van medicijnen zoals antidepressiva dient te worden gemeld.
Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

12. Klachten

Indien een deelnemer meent een gegronde klacht te hebben, dient deze eerst met  Retreat Portugal besproken te worden. In overleg zal getracht worden tot een oplossing te komen. Indien er geen of naar inzicht van de deelnemer geen bevredigende oplossing wordt gevonden, dient de deelnemer deze klacht binnen 4 weken na afloop van de retreat schriftelijk in te dienen bij Retreat Portugal. Hier wordt door Retreat Portugal binnen 14 dagen schriftelijk op gereageerd.

 

DISCLAIMER

Kennelijke fouten, vergissingen en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van de website van Retreat Portugal. Bij de samenstelling van de inhoud van onze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

Retreat Portugal is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van onze website.

 

TERMS AND CONDITIONS

For Retreat travel offer | Retreat Portugal, (Chamber of Commerce 61944092) the following Terms and Conditions apply:

 1. Booking

The booking is only final after Retreat Portugal has confirmed this.

 1. Payment

When making a reservation, a deposit of € 200 is requested as registration fee. This is paid via the direct payment menu or afterwards by bank transfer with a payment term of 7 days.

The remainder of the travel sum must be paid to Retreat Portugal| . no later than 8 weeks before the start of the retreat Retreat Portugal to be fulfilled.

When booking within 6 weeks before the start of the retreat, the entire amount must be paid at once. Within 1 week after confirmation by  Retreat Portugal and 1 week before the start of the retreat, full payment must be made.

If the payment due has not been received within the set term, the agreement can be terminated by Retreat Portugal with immediate effect Retreat Portugal to be dissolved. In this case, the cancellation conditions as stated in these general values ​​under no. 6 apply.

 1. Travel sum

The prices stated on the website are per person.

 1. Program and program changes

Due to unforeseen circumstances, our program may be changed. In that case, the participant is not entitled to a refund of part of the travel sum. This also applies to changes in flight schedules.

When a trip has to be canceled in case of force majeure situations such as political unrest or circumstances, natural disasters, war, weather conditions and unforeseen local circumstances or for whatever reason, Retreat Portugal make every effort to offer an equivalent alternative at a later date.

 1. Cancellation

Retreat Portugal has the right to cancel a course or retreat if there are good reasons to do so, including insufficient participants, illness of the teacher or force majeure. Cases of force majeure as a result of which retreats cannot take place do not entitle to a refund. We will, however, talk to the participant to see if a solution is possible.

 1. Cancellation by the participant (m/f)

Participation in the program is voluntary. Participants are free to opt out of the program to be followed.
Waiver of participation in the program does not entitle you to a refund of the registration fee, nor to a replacement lesson or activity.
If participants decide to voluntarily withdraw, they are entitled to a refund of a maximum of part of the participation costs owed. If it is due to illness or death of close family, then the cancellation must be recovered from the cancellation insurance.
* Two months before the start of the program: 50% refund of participation fee.
* One month before the start of the program: refund of 25% of the participation fee.
* Two weeks before the start of the program: refund of 10% of the participation fee.
* Within two weeks before the start of the program: no participation fee will be refunded.

* If you decide during participation not to follow the program any further, no participation costs will be refunded.
Travel costs incurred will not be reimbursed. Cancellation of the retreat by a participant can only be done in writing and by registered letter. The date of receipt of the letter applies as the date of cancellation. The cancellation must also be made known by e-mail.

 1. Insurance

All participants are responsible for taking out travel and cancellation insurance. Should the retreat due to circumstances on the part of retreat Portugal | Miss health reset did not proceed. See point 5.

 1. Travel documents

When participating in a retreat, the participant must be in possession of all mandatory travel documents, such as a valid passport / ID card. In the event of non-compliance with this obligation, the participant is fully liable for all costs arising from this and/or the inability to participate in the retreat in whole or in part.

Retreat Portugal is not liable for loss, damage or loss of luggage, travel documents and travel documents during the trip and stay at Retreat Portugal. The customer is responsible for the insurance(s) referred to in article 7.

 1. Obligations of Retreat Portugal

Retreat Portugal is liable for the proper execution of the retreat as stated on the website.

Retreat Portugal is not liable for damage resulting from shortcomings in the implementation of the agreement based on the health condition of the participant

circumstances beyond the fault of Retreat Portugal and/or by virtue of the law or the standards applicable in society cannot reasonably be attributed to the organization;

force majeure situations such as changes in flight schedules, war situations, natural disasters, strikes, political circumstances;

theft, loss, damage to property;

illness, allergies and injury of the participant;

damage against which the traveler is insured (including health, travel and/or cancellation insurances that provide cover), as well as liability for damage suffered by the participant in the course of the exercise of a profession or business (including damage due to missing connections or failure to arrive at the destination on time).

influence and actions of third parties not involved in the retreat;

the participant acting in violation of the law of the country to be visited and the possession of substances prohibited by the country;

mistakes made by the airlines;

consequential damage and delay damage;

In addition, Retreat Portugal is not responsible for any commitments made by employees or third parties, which manifestly deviate from the conditions stated in these terms and conditions, unless such commitments are subsequently confirmed in writing.

The exclusions and limitations of liability referred to in this article also apply to the services provided by Retreat Portugal engaged third parties.

In Portugal, various excursions are offered in which you can participate without obligation. Participation is entirely at your own responsibility and Retreat Portugal can never be held liable for any resulting damage, loss and/or injury.

 1. Obligations of the participant

The participant is obliged to disclose relevant personal circumstances that may affect the retreat (such as illness, disability, allergies and age) when registering. If there is a medical complaint, the customer must submit a written statement from his doctor in advance, confirming that there are no obstacles for the customer to participate in the retreat.

The participant is obliged to follow all instructions to promote the proper execution of the retreat and/or of the employees of Retreat Portugal to be followed up on site. The participant is liable for damage caused by not following the instructions.

If the participant causes such hindrance or burden that the execution of the retreat is greatly hindered, or as a result of this the participants of the group or Retreat Portugal may be excluded from further participation. All ensuing costs are for the account of the participant.

 1. MEDICAL DISCLAIMERS
  The activities as we offer them are intended as leisure activities and not as a replacement for medically necessary treatments or therapy. Always discuss physical and/or psychological complaints with a qualified doctor.
  Always report to the teacher prior to the yoga class if you have a physical complaint. The teacher may be able to adjust the program accordingly or give person-oriented exercises.
  The participant is urgently requested to report whether he/she is being treated by a psychologist, psychiatrist or other therapist. The use of drugs such as antidepressants should also be reported.
  Don't force anything and take physical complaints seriously.
 2. Complaints

If a participant believes to have a valid complaint, it must first be reported with Retreat Portugal to be discussed. An attempt will be made to find a solution in consultation. If no satisfactory solution is found or, at the discretion of the participant, the participant must submit this complaint in writing to Retreat Portugal. Here is by Retreat Portugal responded in writing within 14 days.

DISCLAIMER

Obvious errors, mistakes and typographical errors do not bind us. No rights can be derived from or claimed in any way from the content of the website of Retreat Portugal. The greatest possible care has been taken in compiling the content of our website. Nevertheless, it is possible that certain information (over time) is outdated or not (any longer) correct.

Retreat Portugal is not liable for any damage that could result from the use of data from our website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll naar boven