DISCLAIMER

Retreat Portugal besteedt de uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website van Miss Health Reset alsmede voor het gebruik van die informatie.

De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website Retreat Portugal, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij Retreat Portugal of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt.

De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht. Het is niet toegestaan de inhoud in welke vorm dan ook te verspreiden. Je mag ons uiteraard wel deels citeren met bronvermelding. Ongewenste verspreiding zal juridische gevolgen hebben.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Retreat Portugal spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij ernaar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Programma’s

We gaan er vanuit dat je de inhoud van Retreat Portugal en de programma’s alleen voor jouw persoonlijke ontwikkeling gebruikt. Alles wat wij vermelden is bedoeld voor gezonde personen. Als je medicatie gebruikt, overgewicht hebt of ziek bent, overleg dan ten alle tijden met jouw arts of specialist of je een programma of aanbeveling mag volgen. Alles wat je naar aanleiding van Retreat Portugal onderneemt is jouw eigen verantwoordelijkheid.

Retreat Portugal helpt jou en heeft enkel positieve intenties. Op geen enkele manier zijn de oprichters en medewerkers van Retreat Portugal aansprakelijk voor beslissingen die jij maakt op basis van onze aanbevelingen en programma’s .Als participant van de Health Reset programma’s of als je onze aanbevelingen opvolgt, stem je automatisch in met bovenstaande disclaimer.

ENGLISH

Retreat Portugal takes the utmost care in compiling this website. By accessing this website, as well as the material and information contained herein, the user declares to have read, understand, agree to and be bound by the following terms and conditions.

The user is responsible for choices he makes based on the information on the Retreat Portugal website, as well as for the use of that information.

The user cannot derive any rights from the information on the website. This website is for general information purposes and is subject to change without prior consent or notice.

Intellectual ownership

The content of this Retreat Portugal website, including texts, photos, illustrations, graphic material, (trade) names and logos are protected by copyright, trademark law and/or any other intellectual property right.

All property rights rest with Retreat Portugal or our licensors. The information on this website may only be used by the user himself.

In accordance with the aforementioned rights, the user is not legally permitted to transfer, reproduce, edit or distribute this information without the prior written consent of the owner(s) of the property right. It is not allowed to distribute the content in any form. You may of course quote us in part by citing the source. Unwanted distribution will have legal consequences.

Linked Internet websites

The user is informed that information on websites linked or referred to is not examined or analyzed by us. We are not responsible for the information and/or content of any internet websites linked to this website. A link to another website is solely for the convenience of the user.

Accessing and using other internet websites linked to this website is at your own risk; We do not accept any obligation or liability in this regard. We reserve the right to change or remove any link or information on this website at any time.

No liability

Retreat Portugal makes every effort to include accurate and current information on this website, but cannot guarantee that the information available is complete or correct. We cannot accept any liability for any consequences of the -temporary- unavailability of the website, although we will strive to have this website permanently available.

We expressly point out to the user that certain information comes from external sources. We expressly disclaim any liability for breach of contract, tort, strict liability or any other legal basis, for all direct, indirect, incidental, consequential, additional and special damages, as well as for damages in any way arising out of or in connection with the access to and use of this website, whether or not they are aware were aware of the possibility (of occurrence) of such damage.

Programs

We assume that you only use the content of Retreat Portugal and the programs for your personal development. Everything we mention is intended for healthy persons. If you are on medication, are overweight or are ill, always consult with your doctor or specialist whether you can follow a program or recommendation. Everything you undertake as a result of Retreat Portugal is your own responsibility.

Retreat Portugal helps you and has only positive intentions. In no way are the founders and employees of Retreat Portugal liable for decisions you make based on our recommendations and programs. As a participant in the Health Reset programs or if you follow our recommendations, you automatically agree to the above disclaimer.

 

 

Scroll naar boven